Statut

STATUT

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TETRUSEK”

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tetrusek”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.)

oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Legnica.

3. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza granicami kraju.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.

§ 4

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

 

 

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cel działania i sposób ich realizacji

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym wskutek porażenia czterokończynowego. Pomoc ma polegać na przystosowaniu do życia w społeczeństwie, a przede wszystkim na odzyskiwaniu sprawności fizycznej.

Sposoby udzielania pomocy:

a)      organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym,

b)      działalność fizjoterapeutyczna świadczona w domu podopiecznego w zakresie:

– fizykoterapii,

– hydroterapii,

– kinezyterapii,

– masaży,

– akupresury.

c)     organizowanie spotkań kulturalno-rozrywkowych,

d)     pośredniczenie w kontaktach z placówkami służby zdrowia,

e)     pośredniczenie w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi,

f)     upowszechnienia w społeczeństwie zasad poszanowania praw osób niepełnosprawnych.

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

 

§ 8

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, zamieszkały w kraju lub za granicą, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęty przez zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub wyróżniła się w realizacji jego celów.

§ 10

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Nadanie godności Członka honorowego następuje przez  Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 13

Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członkowie ci nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a) śmierci członka,

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

c) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres co najmniej 6 – ciu miesięcy mimo pisemnego upomnienia,

d) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.

Ustalenie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni.

§ 15

Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:

a) śmierci członka,

b) zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,

c) pozbawienia członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania działalnością Stowarzyszenia,

d) utraty osobowości prawnej.

§ 16

Godność członka honorowego ustaje na skutek:

a) śmierci członka,

b) zgłoszonej na piśmie rezygnacji,

c) pozbawienia członkostwa przez Walne Zgromadzenie za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zależnie od uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Władze Stowarzyszenia mogą przyjąć do swego składu nowych członków na miejsce starych, tych którzy ustąpili w czasie kadencji.

3. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały jednogłośnie.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się co najmniej jeden raz w roku,

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a)      wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

b)      udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)      wytyczenie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

d)     ustalenie wysokości składek członkowskich,

e)      podjęcie uchwały o rozporządzeniu Stowarzyszenia,

f)      nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

g)      zmiany Statutu,

h)      rozpatrywanie odwołań.

§ 20

1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50% członków.

2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od pierwszego terminu. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 15.członków.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia tak w pierwszym, jak i drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów.

§ 21

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało powołane.

§ 22

1. Zarząd składa się z dwóch członków:

a)  przewodniczącego

b)  sekretarza

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia,

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodne ze statutem i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,

c) planowanie wydatków,

d) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych oraz podatkowych,

e) sporządzanie sprawozdań merytorycznych,

f) zatwierdzanie operacji finansowych,

g) składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,

h) zwoływanie zebrań informacyjnych członków,

i) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,

j) występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

k) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie.

3. Szczegółowy zakres działalności Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 23

1. Zarząd podejmuje Uchwały jednogłośnie w obecności wszystkich członków.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza i członka.

§ 25

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

c) występowanie w Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

3. Szczegółowy zakres działań Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)  składki członkowskie,

b)  darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

c)  dotacje i subwencje.

§ 27

Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym podpisuje jeden z dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia

 

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 29

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną. Zawiadamia Sąd.

§ 30

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jego zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy.

 

https://spontetrusek.pl/statut/regulaminy/