Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 r.

 

 

Informacja dodatkowa

  • Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

  • Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

  • Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na aktywa obrotowe w punkcie „inwestycje krótkoterminowe” składają się środki na kontach i lokatach bankowych.

  • Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Przychody stowarzyszenia stanowią składki członkowskie i darowizny oraz przychody z odsetek:

−     składki członkowskie – 2 040,00 zł

−     darowizny – 4 000,00zł

−     1% – 89 736,10zł

−     Odsetki 9 239,05zł

  • Informacje o strukturze poniesionych kosztów; Koszty stowarzyszenia stanowią:
    • Koszty realizacji zadań statutowych – 66 858,62zł
    • Koszty administracyjne – 484,75 zł
  • Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.