O nas

Historia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym TETRUSEK.

Nasze Stowarzyszenie powstało w Legnicy dnia 07.12.2007 r. na mocy przepisów Ustawy z dnia 07.04.1989 r.-Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy dnia 23.04.2008 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000304472, jednocześnie nadając status Organizacji Pożytku Publicznego.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Legnica.

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej, jesteśmy organizacją non-profit. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Celem Stowarzyszenia „Tetrusek” jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym wskutek porażenia czterokończynowego. Pomoc ma polegać na przystosowaniu do życia w społeczeństwie, a przede wszystkim na odzyskiwaniu sprawności fizycznej.

Główne formy udzielanej pomocy:

a) refundowanie kosztów usług fizjoterapeutycznych świadczonych w domu podopiecznego w zakresie:

  • fizykoterapii,
  • hydroterapii,
  • kinezyterapii,
  • masaży,
  • akupresury,

b) pośredniczenie w kontaktach z placówkami służby zdrowia,

c) pośredniczenie w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi,

d) upowszechnianie w społeczeństwie zasad poszanowania praw osób niepełnosprawnych.

 

Staramy się  zachęcać osoby zdrowe do ofiarowania choć małej cegiełki pomocy naszym podopiecznym zapraszając  do wolontariatu, podzielenia się swym 1,5% podatku, ofiarowania darowizny rzeczowej lub  darowizny  finansowej.